среда, 27 декабря 2017 г.

Old Letter in a Chimney/Հին նամակներ ծխնելույզում

Builders found a 74-year-old Christmas letter by accident in England when they were tearing down an old chimney. They said that they normally find old newspapers, matchboxes, cigarettes or boxes but nothing like this.
One of the builders posted a picture of the letter on Facebook to show how times have changed – kids today ask a lot more than just chalk, slippers and any toy that Santa had to spare. Since the letter was online, the now-grown-up little boy who wrote the letter got in touch.
Although the boy’s letter may not have been answered all those years ago, the builders decided in the Christmas spirit to gift him those presents that he longed for when he was a little boy.


Շինարարները պատահական գտել են 74-ամյա Սուրբ ծննդյան նամակ՝ Անգլիայում, երբ քանդում էին հին ծխնելույզը: Նրանք ասում են, որ գտել են հին թերթեր, լուծկու տուփեր, ծխախոտի տուփեր, բայց նման բան չէին տեսել:
     Շինարարներից մեկը լուսանկարել էր և տեղադրել Facebook-ում՝ ցույց տալու համար, թե ինչքան են փոխվել ժամանակները, որ այսօր երեխաները խնդրում են ավելի շատ քան պարզապես կավիճ, հողաթափեր և ինչ-որ խախալիքներ, որ բերի Ձմեռ պապը: Քանի որ նամակը առցանց է՝ այժմ մեծացած փոքրիկ տղան, ով գրել է նամակը՝ հայտնվել է: Թեև տղայի նամակին ոչ ոք չի պատասխանել տարիներ առաջ՝ շինարարները որոշել են Ծնունդ տալ նամակին, և գնել այն նվերները, որոնք նա ցանկացել է փոքր ժամանակ:     

Комментариев нет:

Отправить комментарий