English


See my exercises in here


Twins Pandas and Snow/Զույգ Պանդաները և Ձյունը

Twins Pandas and Snow

One-year-old panda twins Fu Feng and Fu Ban are in love with their first snowfall at a zoo in Vienna.
The zookeeper said that unlike hot summer days when pandas become rather lazy and look for shade, snowy winter weather turns them very playful. They romp around and climb things.
As they have really thick fur, pandas are well-protected from the cold. They even have fur on their soles so walking on snow and ice does not concern them.

The excitement from the snow and their winter-proof bodies contribute to the belief that the species originated from the mountains and forests of south east China.

Զույգ Պանդաները և Ձյունը


Մեկ ամյա զույգ պանդաները՝ Ֆու Ֆանգը և Ֆու Բանը շատ սիրեցին իրենց առաջին ձյունը՝ Վիեննայում:
Գազանանոցի պահակը ասում էր, որ պանդաները շոգ ամռանը ստվերներ են ման գալիս, իսկ ձյունոտ ձմռանը ավելի են աշխուժանում: 
Նրանք գլորվում են ձյան մեջ:

Քանի որ պանդաները շատ խիտ մորթի ունեն, դա իրենց պաշպանում է սրտից: Նրանց ոտքերի տակ նույնպես կա խիտ մորթի, որը թույլ է տալիս նրանց քալյել սառույցի և ձյան վրա:

Նրանց ուրախությունը և ցրտակայունությունը վկայում է այն մասին , որ այս տեսակները առաջացել են Հույսիսային Չինաստանի սարերում:

Friends Turned Family/Ընկերները  դառձան ընտանիք

Friends Turned Family
Alan Robinson and Walter MacFarlane from Hawaii first met at school and have been best friends for over 60 years.
Just recently did they separately start researching their ancestry, only to find out that they have the same birth mother! Never during those decades did they imagine that they were brothers.

The two men revealed that they were family at a party two days before Christmas Day. The brothers say that they have plans to enjoy their retirement together.
Ընկերները  դառձան ընտանիք
Ալան  Ռոբինսոնը և Ուոլտեր ՄակԴարլանը առաջին անգամ հանդիպել են  դպրոցում և լավագույն ընկերներ են արդեն 60 տարի:
     Բոլորովին վերջերս նրանք առանձին-առանձին սկսել են ուսումնասիրել իրենց ծագումնաբանությունը, և նրանք պարզել են, որ նույն մորից են: Երբեք այդ տասնամյակների ընթացքում նրանք չեն էլ պատկերացրել, որ եղբայներ են:
Ընկերները Ամանորից երկու օր առաջ  են բացահայտել, որ  եղբայրներ են: Եղբայրները ասում են, որ մտադիր են անցկացնել իրենց ծերությունը  միասին:

Old Letter in a Chimney/Հին նամակներ ծխնելույզում

Builders found a 74-year-old Christmas letter by accident in England when they were tearing down an old chimney. They said that they normally find old newspapers, matchboxes, cigarettes or boxes but nothing like this.
One of the builders posted a picture of the letter on Facebook to show how times have changed – kids today ask a lot more than just chalk, slippers and any toy that Santa had to spare. Since the letter was online, the now-grown-up little boy who wrote the letter got in touch.
Although the boy’s letter may not have been answered all those years ago, the builders decided in the Christmas spirit to gift him those presents that he longed for when he was a little boy.


Շինարարները պատահական գտել են 74-ամյա Սուրբ ծննդյան նամակ՝Անգլիայում, երբ քանդում էին հին ծխնելույզը: Նրանք ասում են, որ գտել են հին թերթեր, լուծկու տուփեր, ծխախոտի տուփեր, բայց նման բան չէին տեսել:
     Շինարարներից մեկը լուսանկարել էր և տեղադրել Facebook-ում՝ ցույց տալու համար, թե ինչքան են փոխվել ժամանակները, որ այսօր երեխաները խնդրում են ավելի շատ քան պարզապես կավիճ, հողաթափեր և ինչ-որ խախալիքներ, որ բերի Ձմեռ պապը: Քանի որ նամակը առցանց է՝ այժմ մեծացած փոքրիկ տղան, ով գրել է նամակը՝ հայտնվել է: Թեև տղայի նամակին ոչ ոք չի պատասխանել տարիներ առաջ՝ շինարարները որոշել են Ծնունդ տալ նամակին, և գնել այն նվերները, որոնք նա ցանկացել է փոքր ժամանակ:     

Mkhitarean Congregation/Մխիթարյան ՄիաբանույթւոնՏես այստեղ
See here 

My BLOG

My blog is a virtual life, where I can do my homework, post my topics, my thinks or my poems. Posts about my life, reproduction in Armenian, in English or in Russia. I have a math page, geography, physics, and so all. I love my blog it is so pretty, nice... I have page of humor in my blog. My blog has a 12 865 views.
As for me that's great thing, that I have ever seen. I think that blog is my life and I can't live without it.

About me
Hello, my name is Karine. I'm 13 years old. I am from Armenia, I live in Yerevan. I study at ” Mkhitar Sebastatsi” educational complex. My favorite place in school is the library. I like reading books. My favorite book is «The Fault in our stars». My favorite subjects are  Math, English, Physics and Geography. I attend  piano  classes at  school. I have been  learning piano for  6 years. My hobby is reading , playing the piano, listening to  music and having  a good time with family and friends. I love K-Pop and more musics. I have more favorite films, but I soo like 13 reasons why film and I have soo good friends. 
Game language
Картинки по запросу subway surf logoWin, Lose, start, finish, Go, players, play, levels, restart, stop, advance, continue, map, score, game over, back, next, gun, person, sensing, help, fighting, drive, fast, oil, car, time, garage, left, right, let go, add friends
Olivia's story

In it was a alien who was the president’s assistant. He sent a message to the the president of the Earth and asked him to give them a piece of the Earth. The president of the Earth agreed and gave a great deal of the Earth and five more spaceships, to help them. Soon they landed on the planet XR017, They safely attached the part of the Earth to their planet and live there happily and safe.  
Комментариев нет:

Отправить комментарий